Groene regelingen

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

Ontwikkeling van natuur en landschap maakt het buitengebied aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (stika)

Natuur en woongenot

Ontwikkeling van natuur en landschap maakt het buitengebied aantrekkelijker om te wonen, werken en recreëren. Daarnaast biedt het ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers, talloze vlindersoorten, marterachtigen, bijen, hommels en zangvogels.

ErvenPlus
Ecologische verbindingszones

Natuurnetwerk

Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden. Het Natuurnetwerk is nog niet compleet; er moeten nog duizenden hectares nieuwe natuur ontwikkeld worden. In Brabant zijn er daarnaast ook mogelijkheden om 'Ondernemende' natuur te ontwikkelen in (de randen van) het Natuurnetwerk.

Ecologische verbindingszone

In Nederland is de natuur steeds meer versnipperd door bebouwing, infrastructuur en intensieve landbouw. Het ontbreken van verbindingen heeft veel impact op de Brabantse natuur. Het van oudsher gevarieerde landschap staat onder druk en de leefgebieden van allerlei dier- en plantsoorten zijn vaak (te) klein geworden. ?

Ecologische verbindingszones (EVZ's) hebben als doel om bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijke) leef- en voortplantingsgebieden. Daarmee zijn ze essentieel voor het behoud van de natuur. Komende jaren moeten nog er nog veel EVZ's gerealiseerd worden.

Orbis ondersteunt gemeenten, waterschappen en particulieren bij het ontwikkelen van (ondernemend) Natuurnetwerk en EVZ's. Als projectleider kunnen wij het gehele traject oppakken om te komen tot de realisatie van NNB of een EVZ.

Ecologische verbindingszones
ErvenPlus

Erfbeplanting

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland, die afhankelijk zijn van de beplanting, weitjes en gebouwen om voedsel en beschutting te vinden en zich voort te planten. Maar de erven zijn afgelopen decennia steeds 'netter' geworden of in gebruik voor stallen, silo's en landbouwwerktuigen. Daarmee zijn ze steeds ongeschikter voor erfbewonende soorten als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Jammer, want deze soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

Orbis helpt in allerlei projecten om erven biodiverser te maken. Zo werken we bijvoorbeeld in Brabant in het project ErvenPlus. Binnen dit project investeren gemeenten in Brabant samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en Orbis in meer biodiversiteit op de Brabantse erven. Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en deelnemende gemeenten.

Erfeigenaren in deelnemende gemeenten kunnen zich aanmelden voor een erfscan, die Orbis uitvoert. In deze scan bekijken we wat de mogelijkheden zijn om het erf aantrekkelijker te maken voor erfbewonende soorten. Aansluitend maken we een erfplan, waarin we de maatregelen (hoofdzakelijk beplanting en nestkasten) uitwerken. Na akkoord van de erfeigenaar worden de maatregelen kosteloos beschikbaar gesteld. Orbis organiseert ook de levering van het plantmateriaal.

Subsidieregeling Natuur Noord-Brabant
Nieuws