28 JUNI, 2024

Versterking ecologische verbindingszone Oude Leij Riel

Oude Leij Riel
Vinpootsalamander

De grond die direct langs de Oude Leij ligt is aangemerkt als ecologische verbindingszone (EVZ) in het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant. Deze ecologische verbindingszone creëert een verbinding tussen de natuurgebieden De Regte Heide ten zuiden en de Kaaistoep ten noorden van Riel. Ter hoogte van het voormalig bedrijfsperceel ontbreekt nog een schakel in de EVZ.

Orbis heeft voor deze schakel het landschappelijk inpassingsplan gemaakt, waarin de ontwikkeling op een goede ecologische manier ingepast is, aansluitend op het Natuurnetwerk Brabant en de realisatie van een aangrenzend nieuw landgoed. De schakel wordt ingericht als kruiden- en faunarijk grasland, met enkele landschapselementen waaronder een poel, solitaire bomen en een houtsingel.

De vinpootsalamander is een van de landgebonden doelsoorten die profiteert van de aanleg van een poel. Soorten als watervleermuis en bont dikkopje zullen profiteren van de ontwikkeling naar een kruiden- en faunarijk grasland, waar een hogere bloemrijkdom zorgt voor nectar en insectenaanbod. Ook de bunzing zal hier straks geschikt habitat vinden.

Met de oplevering van het landschappelijk inpassingsplan wordt de ecologische verbindingszone verder versterkt.