26 OKTOBER, 2018

Groene regelingen

Natuur- en landschapselementen zoals houtwallen, heggen, fruitboomgaarden, amfibieënpoelen en bloemrijke akkerranden, dragen in hoge mate bij aan de aantrekkelijkheid van het landschap. Een groene(re) omgeving draagt daarnaast ook bij aan de biodiversiteit en het geluk en de gezondheid van de mens. Ook helpt natuur om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

In de provincie Noord-Brabant zijn diverse (subsidie)mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe natuur. Onderstaand een korte toelichting op de verschillende subsidieregeling. Heeft u interesse in deelname aan een of meerder regelingen neem dan gerust eens contact op met een van onze collega’s. Onze contactgegevens vindt u hier.

ErvenPlus:
Binnen ErvenPlus werken provincie, gemeenten, Het Groene Woud, Brabants Landschap en Orbis samen om de biodiversiteit op erven te vergroten. Dit doen ze in samenwerking met lokale gebiedspartijen zoals ANV’s en ZLTO’s.

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Deze soorten zijn afhankelijk van beplanting, weitjes en gebouwen op een erf om voedsel en beschutting te vinden, maar ook om zich voort te planten. Helaas zijn onze erven de afgelopen decennia steeds kaler en netter geworden of ze zijn intensiever in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Mede hierdoor worden ze steeds ongeschikter voor erfbewoners zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen.

Erfeigenaren van deelnemende gemeenten kunnen zich aanmelden voor een erfscan. In de erfscan wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om het erf aantrekkelijker te maken voor erfbewonende soorten. Aansluitend wordt een erfplan gemaakt, waarin de maatregelen (hoofdzakelijk beplanting en nestkasten) uitgewerkt worden. Na akkoord van de erfeigenaar worden de maatregelen kosteloos beschikbaar gesteld. 

Subsidieregeling Natuur:
De Subsidieregeling Natuur is een provinciale regeling voor aanleg en/of herstel van kleine landschapselementen. Binnen deze regeling kunnen particulieren, ondernemers en overheden subsidie aanvragen voor de aanleg en het herstel van hagen, struwelen, houtsingels, laan- en knotbomen, fruitboomgaarden en amfibieënpoelen. Ook rasters en boomkorven zijn in sommige gevallen subsidiabel. Subsidiemogelijkheden zijn er binnen deze regeling alleen voor gronden met een agrarische- of natuurbestemming en vanaf 10 meter buiten een agrarisch bouwvlak/bestemmingsvlak wonen.

Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader:
De Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (StiKa) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. In veel gemeenten is budget beschikbaar. Als een grondeigenaar op grond buiten zijn erf* maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan wordt daarvoor een vergoeding beschikbaar gesteld. Er zijn vergoedingen voor aanleg, onderhoud en waardedaling/opbrengstenderving van (agrarische)grond.

Om de groenblauwe diensten van het buitengebied vorm te geven zijn een aantal  pakketten ontwikkeld. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden voor de aanleg en het onderhoud van houtsingels, bomen, hagen, poelen en diverse akkerranden.  

Voor Stika is Brabant ingedeeld in verschillende regio’s waarbinnen een veldcoördinator het aanspreekpunt is. Hij kan grondeigenaren aan de keukentafel adviseren over de subsidiemogelijkheden. Heeft u interesse in deze regeling dan kunt u voor meer informatie over de mogelijkheden in uw geval contact opnemen met de veldcoördinator in uw gebied. Klikt hier voor een overzicht van de veldcoördinatoren per gebied.

*Bij een agrarisch bedrijf bestaat het erf uit het agrarisch bouwblok zoals in het gemeentelijk bestemmingsplan is aangegeven inclusief een strook van 10 meter hieromheen. Bij een particulier grondeigenaren worden alle gronden binnen een straal van 150 meter rondom het woonhuis tot het erf gerekend. 

Groen Ontwikkelfonds Brabant:
Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) werkt samen met andere partijen aan het vergroten, verbinden en verbeteren van het Natuurnetwerk Brabant.
Door natuurgebieden te vergroten en onderling te verbinden ontstaat een sterk Natuurnetwerk Brabant. Planten en dieren krijgen zo meer ruimte en kunnen makkelijker van het ene naar het andere gebied.

Het GOB kan op onderstaande manieren bijdragen aan de realisatie van nieuwe natuur:

- Een financiële bijdrage bij aankoop, waardeverlies of uitruil van gronden
- Bijdrage aan de inrichtingskosten , lening of participatie
- Grondtransacties 

    Subsidiemogelijkheden gelden in het Natuurnetwerk en in de randen hiervan. In het Natuurbeheerplan van de provincie Noord-Brabant kunt u zien of uw perceel wellicht in het Natuurnetwerk of aan de rand ervan ligt. Zo ja dan zijn er waarschijnlijk subsidiemogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.