Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Orbis en haar wederpartij, tenzij zij schriftelijk anders overeenkomen.

2. Alle aanbiedingen van Orbis zijn vrijblijvend.

Artikel 2 Prijzen, betaling en incassokosten

1. Prijzen zijn in euro's, exclusief btw en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien de wederpartij in verzuim is, wordt zij daardoor de wettelijke rente verschuldigd.

4. Is de wederpartij in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij.

Artikel 3 Levering

1. Orbis bepaalt de wijze van levering.

2. Door Orbis opgegeven levertermijnen zijn niet fataal.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding, zekerheden, opzegging

1. In geval van liquidatie, van surseance van betaling, faillissement of van een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, ten laste van de wederpartij, zijn de vorderingen van Orbis op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

2. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, mogen de bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de daardoor ontstane kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, door Orbis integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht, die gehouden is deze te vergoeden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Orbis aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Orbis, totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de wederpartij van deze of soortgelijke overeenkomst(en), waaronder begrepen rente en incassokosten door de wederpartij zijn voldaan.

2. De in lid 1 bedoelde zaken mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden is de wederpartij verplicht om Orbis onverwijld op de hoogte te stellen.

4. De wederpartij verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken gedurende de loop van het voorbehoud te verzekeren tegen brand, schade en diefstal en de polis van de verzekeringen op eerste verzoek aan Orbis ter inzage te geven. Bij uitkering van de verzekering is Orbis gerechtigd tot deze penningen.

5. Voor het geval Orbis zijn in eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Orbis en door Orbis aan te wijzen derden om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Orbis zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 6 Onderzoek en reclames

1. De wederpartij moet het geleverde (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem door Orbis ter beschikking worden gesteld of desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Orbis te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken dienen terstond, doch uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Orbis te worden gemeld. Wordt een gebrek later gemeld, dan is er geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

2. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Orbis de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van Orbis, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Orbis te retourneren en de eigendom daarover aan Orbis te verschaffen, tenzij Orbis anders aangeeft.

3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen kosten daardoor ontstaan, daaronder ook onderzoekskosten, aan de zijde van Orbis daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Orbis en de door Orbis betrokken derden, een jaar.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Orbis is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Orbis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Orbis is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. In geval van aansprakelijkheid van Orbis is deze beperkt tot maximaal tweemaal de waarde van de opdracht, of tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Orbis is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar.

5. Orbis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan: redelijke kosten

(i) ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade, (ii) om de gebrekkige prestatie van Orbis alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Orbis toegerekend kunnen worden of (iii) gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat ze hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

6. Orbis is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle geschillen in rechtsbetrekkingen waarin Orbis partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De Rechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd om van geschillen tussen Orbis en wederpartij kennis te nemen.