06 AUGUSTUS, 2020

Actualisatie Biodiversiteitsplan gemeente Drimmelen

In 2013 heeft de gemeente Drimmelen een Biodiversiteitsplan opgesteld om de biodiversiteit binnen de gemeente te versterken. In het plan wordt ingezet op de realisatie van ecologische verbindingen en het versterken van natuur en landschap, maar ook op het vergroten van de bewustwording, betrokkenheid en participatie van groenpartners en inwoners. De vlindersoort oranjetipje is in het plan aangewezen als ambassadeursoort.

In de jaren hierna is er al veel gebeurd om de biodiversiteit te versterken:

  • de gemeente is overgegaan op ecologisch bermbeheer;
  • er wordt in het groenbeleid gekozen voor meer diversiteit in de beplanting en het 100% verschralen van de bermen;
  • de gemeente participeert in het groenblauw stimuleringskader (en binnenkort in de nieuwe stimuleringsregeling landschap);
  • de gemeente heeft deelgenomen aan het project ErvenPlus;
  • er zijn vanuit verschillende particuliere initiatieven bijenhotels geplaatst en nestkasten opgehangen;
  • er worden vlinderstruiken uitgedeeld bij de Boomfeestdag;
  • de samenwerking met verschillende groenpartners die in de gemeente actief zijn is uitgebouwd en initiatieven vanuit deze partijen worden aangemoedigd en ondersteund;
  • in samenwerking met de regio West-Brabant is een Visie Bijenlandschap opgesteld gericht op het creren van een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen en andere bestuivers.

De gemeente vindt het nu tijd om de balans op te maken en vast te leggen waar in de komende jaren op ingezet wordt om de biodiversiteit nog verder te versterken. De gemeente heeft Orbis gevraagd om hierbij te helpen. Samen met de gemeente en de groenpartners werkt Eefje aan de actualisatie van het biodiversiteitsplan uit 2013. Er wordt een nieuw actieprogramma biodiversiteit opgesteld waarmee de gemeente weer enkele jaren vooruit kan om biodiversiteit, natuur en landschap verder te versterken.

Belangrijk in het actieprogramma biodiversiteit blijft het versterken van het ecologisch netwerk en de natuur en het landschap in de gemeente. Het verankeren van deze beleidsvelden in de gemeentelijke werkzaamheden is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Dit betekent niet alleen het voortzetten van ecologisch bermbeheer, maar ook rekening houden met ecologie, natuur en landschap in ruimtelijke plannen en in beleidskaders voor de openbare ruimte. Het aanpassen van de openbare verlichting is hiervan een mooi voorbeeld.

Daarnaast wordt in het geactualiseerde actieprogramma onverminderd aandacht besteed aan het betrekken van de groenpartners en inwoners bij het onderwerp biodiversiteit. Goede communicatie is daarbij essentieel.

Tegelijkertijd werkt de gemeente Drimmelen aan een duurzaamheidsvisie en een toekomstvisie. In deze visies wordt ook aandacht besteed aan biodiversiteit, natuur en landschap. Er liggen dan ook volop kansen voor de biodiversiteit in Drimmelen!