02 JUNI, 2020

Raamovereenkomst Brabants Landschap

Afgelopen december hebben we al eens geschreven over de samenwerking tussen Orbis en Brabants Landschap. Dat artikel is hier te vinden. Orbis helpt Brabants Landschap bij het schrijven van subsidieaanvragen bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor percelen die verworven zijn en/of ingericht kunnen worden voor de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). In de afgelopen maanden zijn er meerdere mooie plannen voor Brabants Landschap opgesteld waarbij de samenwerking voor beide partijen goed is verlopen. Orbis heeft inmiddels via een onderhandse aanbesteding een raamovereenkomst gegund gekregen voor het schrijven van circa tien nieuwe projectplannen. Nadine en Steven gaan hier vanuit Orbis mee aan de slag.  

De eerste drie projectplannen gaan over percelen die liggen in de beekdalen van midden Brabant: de Reusel, de Kleine Beerze en de Groote Beerze. Door deze locaties aan te kopen en in te richten zal het Natuur Netwerk Brabant hier versterkt worden. Beekdalen zijn belangrijke ecologische verbindingen in het Brabantse landschap. Helaas zijn veel beken in de afgelopen honderd jaar in kwaliteit achteruitgegaan. Dit komt bijvoorbeeld door kanalisatie waarbij de meanders van de beken zijn rechtgetrokken. Deze kanalen zijn meestal dieper dan de oorspronkelijke beken waardoor water sneller wegloopt uit een gebied. Dit zorgt ervoor dat er in de zomer meer last is van droogte en dat er in de winter wateroverlast is in de gebieden stroomafwaarts.

Waterschap De Dommel is voor deze beekdalen herinrichtingsplannen aan het opstellen waardoor, na realisatie, de beken weer zullen meanderen. Er ontstaat hierdoor meer variatie in diepte en stroomsnelheid, wat de soortenrijkdom in de beek ten goede komt. Daarnaast worden de naastgelegen agrarische percelen als natuur ingericht. Zo wordt er meer water vastgehouden in de grond, waardoor het gebied minder snel verdroogt en er minder wateroverlast is. Ook wordt het gebied aantrekkelijker voor planten en dieren en wordt het oorspronkelijke landschap hersteld. Een aantal van de door Brabants Landschap aangekochte percelen worden in deze inrichtingsplannen meegenomen om zo robuustere en natuurlijkere beekdalen te creren.

Voor een ander projectplan heeft al een veldbezoek plaatsgevonden. Het gaat om een tweetal percelen bij het Beleven (uitspraak Bele-ven). Dit is een natuurgebied tussen Reusel en de Belgische grens dat tot 2008 uit landbouw bestond. Brabants Landschap gaat deze percelen inrichten en omvormen naar natuur.   

Voor de overige projectplannen zullen in de komende maanden nog veldbezoeken plaatsvinden.
Dat is zeker geen straf met dit mooie weer! We hebben er kei veel zin in!