15 APRIL, 2020

Natuur ontwikkelen in tijden van Corona

Juist in deze toch spannend tijd laat Orbis zijn kracht zien. Een stapje extra zetten voor onze opdrachtgevers en collega's en onze afspraken nakomen. Hier staan we voor bij Orbis! Daarnaast werken we ook vanuit huis met veel plezier samen (met grote dank aan Microsoft Teams).  
Onze projecten lopen door en gelukkig weten (nieuwe) opdrachtgevers ons ook nu goed te vinden.  

Onze projecten spelen zich af binnen de thema's natuur, landschap en klimaatadaptatie. Belangrijke partij in Brabant bij de ontwikkeling van deze thema's is het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Voor diverse opdrachtgevers (ondernemers, overheden, stichtingen, terreinbeherende organisaties en particulieren) verzorgen wij subsidieaanvragen bij het GOB. 
Een subsidieaanvraag bestaat onder meer uit een inrichtingsplan, ecologische onderbouwing en projectplan. Er kan subsidie aangevraagd worden voor functieverandering (grondwaardedaling) en inrichting van een perceel. Bij toekenning van de subsidie krijgt het perceel een natuurbestemming en wordt het opgenomen in het Natuur Netwerk Brabant (NNB).

De waardedaling-/functiewijzigingssubsidie wordt bepaald aan de hand van de taxatiewaarde (vastgesteld door onafhankelijke taxateurs), van deze waarde wordt 50% of 85% gesubsidieerd.  Daarnaast wordt, op basis van normbedragen, 50% inrichtingssubsidie gegeven.

Op de afbeeldingen hiernaast is te zien hoe een voormalig agrarisch perceel in Moergestel is omgevormd naar natuur met behulp van een GOB-subsidie. Er zijn diverse, in het gebied passende, landschapselementen aangelegd. Na ontwikkeling van dit perceel naar natuur draag het nu bij aan de natuurwaarden van de omgeving.  
Naast subsidie voor omvorming naar en inrichting van natuur stelt het GOB ook voorwaarden voor het beheer van percelen die omgevormd zijn naar natuur. Zo mag er bijvoorbeeld geen (drijf)mest en chemische bestrijdigsmiddelen toegepast worden.

Naast de ontwikkeling van reguliere natuur kunnen percelen ook ontwikkeld worden binnen het concept Ondernemend Natuurnetwerk Brabant (ONNB). Ook hierbij geeft het GOB een subsidie voor waardedaling en inrichting van een perceel.
Het unieke aan ONNB is dat natuur ontwikkeld wordt in combinatie met een verdienmodel wat de instandhouding van de natuur moet garanderen. Dit kan bijvoorbeeld een voedselbos of extensieve recreatie zijn.

Het GOB biedt dus volop kansen voor natuurontwikkeling. Daarnaast zijn er overigens nog diverse andere (subsidie)regelingen en projecten in Brabant die de ontwikkeling van natuur stimuleren. Ook hier zijn wij goed in thuis.
Wilt u natuur ontwikkelen en bent u op zoek naar (subsidie)mogelijkheden hiervoor. Neem dan gerust eens contact op met mij (Steven) of met een van mijn collega's. Ik denk graag met u mee of en welke mogelijkheden er zijn op uw perceel.