De gemeente Heusden mag zich met recht een groene gemeente noemen. Door de ligging op de grens van zand en klei en op de grens van hoog en laag zijn er in de Heusdense natuurgebieden veel verschillende biotopen te vinden. Binnen de gemeentegrenzen van Heusden zijn onder andere stuifzand, wielen, bossen, eendenkooien, schrale graslanden, natte graslanden, zonnige dijktaluds en oude Maasarmen te vinden. Deze verschillende biotopen zorgen ook voor een hoge biodiversiteit met veel verschillende dier- en plantsoorten.

Al deze biotopen zijn met elkaar verbonden. Soms liggen er natuurlijke zones of versnipperde bosperceeltjes maar er zijn altijd wegen aanwezig die de verbinding maken. Uiteraard gebruiken recreanten deze wegen om van de natuur te genieten maar ook diverse plant- en diersoorten gebruiken de wegen om zich te verspreiden. Dit doen ze dan natuurlijk via de bermen die langs deze wegen liggen.

De gemeente Heusden is al diverse jaren bezig om de bermen in het buitengebied ecologisch te beheren. Ook enkele delen binnen de bebouwde kom worden ecologisch beheerd, het kan echter altijd beter. Daarom schreven wij vorig jaar een subsidieaanvraag voor een provinciale subsidieregeling om het bermbeheer in Heusden verder te ontwikkelen. Deze subsidieaanvraag is toegekend. 
Door de bijdragen van de provincie wordt niet alleen het ecologisch bermbeheer verbeterd maar wordt het ook vastgelegd voor de toekomst. Orbis heeft opdracht gekregen om een leidraad voor het ecologisch bermbeheer in Heusden te schrijven. In deze leidraad benoemen wij kansen die de gemeente kan benutten om de bermen nog waardevoller te maken voor de biodiversiteit. Denk hierbij aan uitgesteld maaibeheer of het toepassen van sinusbeheer maar vooral ook maatwerk. Goed ecologisch bermbeheer kan namelijk niet gestandaardiseerd worden. Daarbij moet voortdurend gekeken worden naar de berm, soms is het namelijk helemaal niet nodig om te maaien omdat het gras door een droge zomer nauwelijks is gegroeid of staat op dat moment de berm vol met bloeiende kruiden, dan is het aan te raden om nog even te wachten met het maaien van de betreffende berm zodat er eerst zaden gevormd worden voor volgend jaar.  

Door de bermen op de juiste manier ecologisch te beheren verschalen ze en bieden zo meer kansen aan kruiden om zich te vestigen. Diverse soorten bijen, vlinders en andere insecten profiteren van deze kruiden. Maar ook kleine zoogdieren maken graag gebruik van de ecologische bermen. De bermen bieden kansen aan allerlei soorten om zich verder te verspreiden naar nieuwe gebieden binnen en buiten de gemeente Heusden. 
Het doel van de leidraad voor het ecologisch bermbeheer in Heusden is dat de natuurlijke en ecologische waarde van de bermen verder verhoogd wordt. Ook dragen we bij aan een robuuste en groene dooradering van zowel het landelijk als het stedelijk gebied.

De leidraad biedt de gemeente handvatten om het bermbeheer op een passende manier uit te voeren en aan te passen aan de diverse eigenschappen van dat gebied. Om de leidraad succesvol te maken is er uiteraard nauw contact met de gemeente Heusden. Daarnaast betrekken wij hier ook diverse partners bij waaronder De natuur en milieuvereniging Heusden, Natuurmonumenten en Waterschap Aa en Maas.