26 OKTOBER, 2022

Vergroenen? Waar wil je het hebben?

kaartje

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvonden. Na de formaties en vakanties zijn de ambities van de verschillende colleges in Brabant duidelijk. Nagenoeg alle partijen hadden wel ergens duurzaamheid, vergroening, klimaatadaptatie, et cetera, in het verkiezingsprogramma staan. Bij de ene partij wel wat prominenter dan bij de andere, maar dat deze thema's al lang niet meer voorbehouden zijn aan 'links' is wel duidelijk.

Het is dan ook niet gek dat in alle collegeakkoorden, bestuursakkoorden en coalitieakkoorden veel vergroening en verduurzaming terugkomt. Bij Orbis merken we dat inmiddels ook de eerste interne opdrachten worden verstrekt aan ambtenaren: 'We gaan vergroenen, we hebben budget vrijgemaakt, dus aan de slag!' Regelmatig wordt deze vraag een op een aan ons doorgezet. 'Wat kunnen we doen om te vergroenen/verduurzamen? Lukraak tegels gaan verwijderen en maar kijken of er wat groeit? Stoppen met het maaien van alle bermen? Een insectenhotel op de parkeerplaats van het gemeentehuis zetten?' Vaak ontstaan er publiciteitsacties met gratis regentonnen, tegelwippen, enzovoorts. Goede acties die zeker bijdragen aan bewustwording, vergroening en klimaatadaptatie. We helpen altijd graag mee om deze op te zetten en uit te voeren.

Het is echter ook goed om als gemeente inzichtelijk te hebben waar je budget het meeste effect heeft. Om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten in een gemeente op het vlak van groen (zowel de kwantiteit als kwaliteit) stellen wij groenstructuurkaarten op voor gemeenten, soms in combinatie met de waterstructuur (blauw). Vanuit de bestaande structuur maken we vervolgens een kaart waarop is aangegeven waar versterking van het aanwezige groen of blauw wenselijk is en geven de prioriteit aan. We houden daarbij niet alleen rekening met groen, maar bijvoorbeeld ook met het voorkomen van hittestress en wateroverlast.

Met de kaart in de hand zetten we gebied-specifieke acties op; een plan is immers niets waard zonder uitvoering! Zo komen we tot de juiste aanpak voor iedere gemeente en zorgen we dat budgetten daar terechtkomen waar ze het meeste effect hebben. Ook kunnen we helpen om de beschikbare budgetten uit te breiden. Daarover volgende week meer!

Wil uw gemeente ook vergroenen maar weet u niet waar te beginnen? Neem dan eens contact op met onze collega Marco om te kijken wat de mogelijkheden zijn: marco@orbis.nl, 06-86 88 96 13.