23 FEBRUARI, 2021

Gebiedcoördinatie Landschapspark Pauwels

Begin vorig jaar schreef ik al eens een artikel over landschapspark Pauwels. Dit landschapspark, een kruising tussen een landschap en een park, ligt tussen de noordelijke stadsrand van Tilburg en de zuidrand van de Loonse en Drunense Duinen. De gemeenten Tilburg en Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant, de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel, ZLTO, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en De Efteling hebben voor dit gebied een masterplan opgesteld. Vanuit dit masterplan werken de partners in verschillende samenstellingen aan projecten en activiteiten in het gebied. Daarnaast is er ruimte voor anderen, bijvoorbeeld inwoners of ondernemers uit het gebied, om met allerlei initiatieven en activiteiten een bijdrage te leveren aan het landschapspark.

Ik ben vorig jaar in januari in het gebied aan de slag gegaan als gebiedscoördinator . Ik zorg voor betrokkenheid vanuit de partners en ben een aanspreekpunt voor initiatiefnemers in het gebied. Ik ondersteun de partners en initiatiefnemers om hun plannen verder te brengen en leg hiervoor verbindingen tussen de partijen. Ik zorg daarnaast voor nieuwsbrieven waarin we schrijven over de voortgang van projecten en ik organiseer (als het weer kan) netwerkbijeenkomsten. Inmiddels is de opdracht verlengd en mag ik ook in 2021 als gebiedscoördinator in het gebied actief blijven. Onze collega Sandra gaat me hierbij ondersteunen, bijvoorbeeld bij het plannen van overleggen en het verzenden van vergaderstukken en bij het opmaken van de nieuwsbrieven. Ik neem jullie in dit artikel mee langs enkele projecten en activiteiten in het gebied.

Waterlandschap
Een belangrijke opgave in landschapspark Pauwels is gericht op de waterhuishouding. In het gebied ligt een Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van waterschap De Dommel. Ter plaatse van de zogeheten effluentvijvers van deze RWZI wordt een meetstation geplaatst voor een nieuwe hoogspanningsleiding van energieleverancier TenneT. Daarom moet een gedeelte van deze effluentvijvers verplaatst worden.

Vanwege de realisatie van het meetstation en de aanleg van de hoogspanningsleiding moet ook natuurcompensatie plaatsvinden. Hiervoor werkt TenneT samen met de partners in het gebied een plan uit. Een recropassage onder de snelweg van Tilburg naar Waalwijk is onderdeel van het totaalplan en belangrijk voor deze natuurcompensatie. Met deze recropassage wordt een passage onder de weg gerealiseerd die dient als ecologische verbinding, maar die tevens gebruikt kan worden voor recreatieverkeer (wandelaars en fietsers).

Tegelijkertijd werkt de gemeente Tilburg iets oostelijker aan het bergen en afvoeren van regenwater uit de stad naar het landelijk gebied. Hiervoor worden bergingsvijvers gerealiseerd tegen de noordelijke stadsrand. Het opgevangen regenwater wordt vervolgens gebruikt voor de omliggende landbouwgronden en natuurgebieden en gaat daarmee verdroging tegen. Een groot stuk landbouwgrond wordt hiervoor heringericht met landschapselementen, poelen en wandel- en fietspaden.

Al deze opgaven rondom energie, klimaat, ecologie en recreatie komen hiermee samen in het waterlandschap, een deelgebied van het landschapspark Pauwels.

Rondje Pauwels
Een andere grote opgave in het gebied is gericht op de recreatieve netwerk. Vanuit deze opgave zijn ambities neergelegd om bestaande wegen aantrekkelijker te maken voor fietsers, nieuwe fiets- en wandelpaden aan te leggen en ook nieuwe bruggen te bouwen over (of onder) de ringweg van Tilburg. De eerder genoemde recropassage is ook mede vanuit deze opgave tot stand gekomen. Het realiseren van nieuwe (thema)routes is ook onderdeel van de recreatieve opgave of ambitie.

Het rondje Pauwels is bedacht om het gehele gebied recreatief te ontsluiten. Dit rondje gaat door het gehele gebied en komt langs bestaande en nog te realiseren parels of interessante verblijfplekken in het gebied. Het rondje doorkruist de natuurgebieden van Huis ter Heide, de Loonse en Drunense Duinen, De Brand en de Leemkuilen, maar natuurlijk ook de tussenliggende agrarische gebieden. De route komt langs interessante plekken zoals de voormalige steenfabriek van Udenhout, de educatieve boerderij Pauwelshoeve en de golfbaan bij de Efteling. Ik hoop in het komende jaar stappen te gaan zetten om invulling te geven aan het rondje Pauwels. Met herkenbare markeringen om de route aan te duiden en nieuwe verblijfplekken en uitzichtpunten langs de route. 

Ieder levert een eigen bijdrage
Ik vind het superleuk om samen met de partners en de verschillende initiatiefnemers in het gebied de schouders eronder te zetten om het landschapspark een stukje aantrekkelijker te maken. Ik ontmoet als gebiedscoördinator heel veel enthousiaste mensen die allemaal op hun eigen manier een bijdrage leveren. Ik krijg er heel veel energie van!