11 NOVEMBER, 2020

Nieuwe regeling voor boeren en buitenlui

Met de Stimuleringsregeling Landschap heeft de provincie Noord-Brabant, samen met gemeenten, waterschappen en Stichting Brabants Landschap, een nieuw instrument om landschapsbeheer en -ontwikkeling door particuliere grondeigenaren te stimuleren.  Boeren en particuliere grondeigenaren kunnen vergoedingen krijgen voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen, akkerranden en wandelpaden.

De Stimuleringsregeling Landschap komt in de plaats van het Groen Blauw Stimuleringskader (Stika) welke begin dit jaar is gestopt. De regeling is volledig herzien. Twee dingen blijven hetzelfde: Orbis blijft de veldcoördinatie verzorgen in het gebied Horst & Raam en iedere euro die gemeente of waterschap inbrengt wordt door de provincie verdubbeld.

Dit najaar is de regeling opengegaan voor nieuwe aanvragen.

Brabant is onderverdeeld in acht verschillende landschapstypen. Elk type heeft zijn eigen kenmerken. Deze kenmerken kunnen met deze regeling worden behouden en versterkt.

De verschillende doelen die de provincie wil bereiken zijn vertaald naar thema’s. Gemeenten en waterschappen geven vervolgens aan voor welke thema’s ze de regeling inzetten.  Het landschapstype en de gekozen thema’s bepalen welke landschapselementen in aanmerking komen voor een vergoeding. De thema’s zijn:

 • Landschapsontwikkeling, realisatie nieuwe landschapselementen.
 • Beleving, recreatieve ontsluiting agrarisch gebied.
 • Boerenlandvogels en bijen, aanleg kruidenrijke randen.
 • In stand houden, beheer bestaande landschapselementen.
 • Cultuurhistorie, beheer cultuurhistorisch waardevolle landschapselementen.
 • Klimaatadaptatie, vasthouden en bergen water.
 • Waterkwaliteit en ecologie, verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater.
 • Waterkeringen, ecologisch beheer van waterkeringen.

Enkele belangrijke voorwaarden voor deelname zijn:

 • Gebieden binnen de bebouwde kom en het Natuurnetwerk Brabant (ecologische verbindingszones uitgezonderd) zijn uitgesloten van de regeling.
 • Voor aanvragen geldt een minimum van €1.000 en een maximum van € 24.999 per project.
 • De subsidieaanvrager heeft voor minimaal zes jaar het gebruiksrecht over de grond waarop het project betrekking heeft.
 • Voor de thema’s Functiewijziging en Boerenlandvogels en bijen is het perceel de afgelopen vijf jaar landbouwkundig in gebruik geweest.
 • Er is niet begonnen met de uitvoering van het project voor het indienen van de aanvraag.
 • De grond waarop het project wordt uitgevoerd valt buiten de bestemming bouwvlak of de bestemming wonen inclusief een strook van tien meter hieromheen.

Per regio is een veldcoördinator aangesteld die kan helpen met het maken van een plan en het aanvragen van subsidie.

Voor de regio Horst & Raam (gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Boekel, Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert) is dit onze collega Sjoerd Emmen.
Mail:    sjoerd@orbis.nl
Tel:.       06 868 469 99