20 DECEMBER, 2019

Orbis ondersteunt Brabants Landschap bij het aanvragen van GOB-subsidies

Brabants Landschap werkt mee aan de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant (NNB), het netwerk van natuurgebieden verspreid over de provincie. Hiervoor koopt of ruilt Brabants Landschap gronden die grenzen aan de bestaande natuur. Zo ontstaan er grotere natuurgebieden en worden gebieden aan elkaar verbonden. Voor het omvormen van (met name) agrarische gronden naar natuur vraagt Brabants Landschap subsidie bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Brabants Landschap heeft Orbis gevraagd te ondersteunen bij de voorbereiding van de subsidieaanvragen voor het GOB.

Onze collega Eefje heeft in de afgelopen maanden het eerste projectplan geschreven, collega Sjoerd heeft hierbij de inrichtingsschets gemaakt. Dit projectplan wordt deze maand ingediend bij het GOB. Een subsidie wordt aangevraagd voor de verwerving van de grond en voor de inrichting ervan. Het gaat hier om een subsidie voor 50% van de kosten, de resterend kosten betaalt het Brabants Landschap zelf.

De projectlocatie was jarenlang agrarisch in gebruik en de ecologische waarden zijn beperkt. Met de ontwikkeling van natuur op de locatie worden de ecologische waarden versterkt. Gelijktijdig wordt een bijdrage geleverd aan het klimaatbestendig maken van de locatie en de omgeving. Op een gedeelte van het perceel wordt een rivier- en beekbegeleidend bos aangeplant. De rest van het perceel wordt ingericht als vochtig hooiland. Het oorspronkelijke open landschap met enkele kwelsloten wordt hersteld.

Met deze natuurdoeltypen wordt aangesloten op de natuur in de omgeving van de projectlocatie en wordt het leefgebied voor de hier voorkomende soorten versterkt. Door de omvorming naar natuur ontstaat bovendien een robuuster watersysteem. Water wordt langer vastgehouden op de locatie en de grondwaterstand wordt verhoogd. Hiermee wordt verdroging tegengegaan en wordt de locatie meer klimaatbestendig.

In januari worden de benodigde vergunningen aangevraagd en hierna gaat Brabants Landschap aan de slag met de realisatie. Streven is in november 2020 het project op te leveren.

Ondertussen starten Orbis en Brabants Landschap in januari op een tweede locatie die recentelijk is aangekocht door Brabants Landschap. In een startoverleg met de terreinbeheerder van Brabants Landschap bekijken we de projectlocatie en bespreken we welk natuurdoeltype en welke doelsoorten op deze locatie worden nagestreefd. We bespreken welke maatregelen nodig zijn en of er sprake is van eventuele bijzonderheden, zoals cultuurhistorische waarden. Hierna gaat Orbis aan de slag met het uitwerken van de inrichtingsschets voor de locatie en het schrijven van het hierbij behorende projectplan.