26 JUNI, 2023

Gebiedsontwikkeling met Orbis

Peel

Door onder andere woningbouw, energietransitie en infrastructuur wordt het steeds moeilijker een evenwichtige verdeling van het grondgebruik te maken. Het gebeurt nog vaak dat natuur en water als restpost wordt meegenomen in plaats van als uitgangspunt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Gelukkig zetten de projecten waarbinnen Orbis werkzaam is zich in voor behoud en ontwikkeling van natuur en water. Het versterken van groene en blauwe structuren in het kader van onder meer klimaatadaptatie, biodiversiteit en recreatie, doen we bijvoorbeeld door:

  • het in stand houden en versterken van Natura2000-gebieden (onder andere groen-blauwe gebiedsgerichte aanpak (GGA) Vitale Peel en de Strabrechtse Heide);
  • de aanleg van een landschapspark op bovengemeentelijk niveau (landschapspark Pauwels);
  • de realisatie van een ecologische verbindingszone en natuurvriendelijke oevers met waterberging op gemeenteniveau (bijvoorbeeld de Gijzelaar in Oirschot); 
  • beekherstelprojecten (omgevingsmanagement Lage Raam);
  • groen-blauwe structuurkaarten voor gemeenten (gemeente Altena).

Een van de gebiedsontwikkelingen waarin wij momenteel werkzaam zijn, is de groen-blauwe gebiedsgerichte aanpak rondom de stikstofgevoelige natuurgebieden in Brabant, de zogenaamde GGA's. Orbis werkt mee in de GGA voor een Vitale Peel en in de GGA Strabrechtse Heide. In de Brabantse groen-blauwe gebiedsgerichte aanpak staat de verandering van het landelijk gebied naar een toekomstbestendig gebied centraal. Voor een sterkere natuur, met voldoende water van goede kwaliteit, een gezonde bodem en met toekomstperspectief voor de landbouw. Aan deze opgaven werken we samen met overheden, inwoners en ondernemers.

Binnen GGA Vitale Peel ondersteunen we bij de organisatie en uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak voor de peelgebieden. Er wordt ingezet op de structurering van diverse werkzaamheden en op de samenwerking van de gebiedspartners en met de omgeving. De gebiedspartners zijn gemeenten Asten en Deurne, ZLTO, de Brabantse Milieufederatie, Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg en de provincies Noord-Brabant en Limburg. Concrete werkzaamheden zijn het opstellen van de koers voor het gebied, het organiseren van werksessies en informatiebijeenkomsten voor gebiedspartners en de streek. Verder organiseren we ambtelijke en bestuurlijke overleggen en werksessies, bereiden we participatietrajecten voor met grondeigenaren en bewoners, begeleiden we analyses en onderzoeken naar stikstof, grondgebruik en sociaal economische impact en verzorgen we de algehele projectleiding en communicatie. 

Omdat Orbis lokale kennis heeft van het landschap, van betrokken organisaties en belangen die er spelen, met beide benen op de grond staat, weet hoe de hazen lopen binnen (semi-) overheidsland, een groot netwerk heeft binnen het werkveld en samenwerking en verbinding tot stand brengt, zijn we van grote toegevoegde waarde in dit proces. Ook de toegevoegde waarde van Orbis ervaren? Neem dan contact op met Marco Taks (06-868 896 13, marco@orbis.nl).