22 SEPTEMBER, 2022

Omgevingsmanager Lage Raam

Lage Raam
Lage Raam
Lage Raam
Lage Raam

De Lage Raam tussen de Hapseweg en de Egweg in gemeente Land van Cuijk wordt heringericht. Het waterschap Aa en Maas is op dit moment bezig met de uitwerking van een concept ontwerp. Binnen dit integraal ontwerp wordt onder andere de beek ingericht als een meer natuurlijke beek en wordt waterberging gerealiseerd om de stad Grave in extreme situaties te beschermen tegen wateroverlast.

De afgelopen jaren zijn er veel gesprekken gevoerd met diverse partijen om wensen en eisen boven tafel te krijgen en die te verwerken in het ontwerp. Het doel van de herinrichting is een robuust watersysteem waarbij voldoende water is bij droogte en niet teveel water bij piekbuien. Ook recreatie en natuurontwikkeling zijn natuurlijk belangrijke onderwerpen die meegenomen zijn.

Om dit te bereiken wordt de beek op een aantal punten veranderd. Naast een natuurlijkere loop is het verhogen van het waterpeil gepland. Er is een nieuwe stuw voorzien nabij de Egweg, deze verhoogt het oppervlaktewaterpeil met 40 cm. Op andere locaties worden de peilen van het oppervlaktewater met 20 cm (stuw Kammerberg in de Lage Raam) of 55 centimeter (te verplaatsen stuw in de Biestgraaf bij Meisevoort) verhoogd. Door deze peilverhogingen worden positieve effecten voor natuur behaald en de droogteproblematiek waar we nu ook in zitten verminderd doordat het water beter vastgehouden kan worden.

Natuurlijk wordt de beek zelf ook op een andere en meer natuurlijke manier ingericht, dit wordt namelijk ingericht als een zogenaamde moerasbeek. Een beek die in de zomer een relatief smal profiel heeft, maar in de winter een brede oever beschikbaar heeft om meer water af te voeren wanneer dit nodig is.

Wat doet Orbis nou in dit proces? Waterschap Aa en Maas heeft mij ingehuurd als omgevingsmanager. Dat wil zeggen dat ik diverse stakeholders spreek en van de benodigde informatie voorzie. Ook haal ik veel informatie op bij deze stakeholders. Veranderingen die de mensen graag zien in het ontwerp of juist in de huidige situatie worden zoveel mogelijk meegenomen in het proces. Door de peilverhogingen zijn er ook percelen die natter worden, deze effecten zijn vooral zichtbaar binnen het Natuurnetwerk Brabant. Maar ook in het agrarisch gebied is een verhoging van de grondwaterstand plaatselijk mogelijk. Bij veel agrariërs zitten we aan de keukentafel om veranderingen te bespreken en te kijken wat de effecten op hun locatie zijn. Indien nodig kan gekeken worden naar veranderingen in het ontwerp of andere oplossingen of de effecten te minimaliseren.

Als omgevingsmanager ben ik erg betrokken bij het gebied en de effecten van de veranderingen die gedaan worden bij de herinrichting van de Lage Raam. Het doel van deze gesprekken is om mensen op een goede manier te informeren en uiteindelijk een inrichting van de beek te realiseren die zo goed mogelijk past voor iedereen en gedragen wordt door de omgeving.

Wilt u meer weten over wat wij doen in dit project, neem gerust contact op met mij (Steven Haarbosch, steven@orbis.nl, 06-21 22 32 47). Of kijk op de website van waterschap Aa en Maas.