11 MAART, 2022

Gemeente Oirschot pakt wateroverlast aan

wateroverlast

Vanwege klimaatverandering en verstening van het stedelijk gebied kampt ook gemeente Oirschot met wateroverlast. Tijdens hevige buien lopen straten vol met water. Hier wil de gemeente iets aan doen. Een van de doelen in het gemeentelijk Programma Water en Riool (PWR) is dan ook het realiseren van een klimaatbestendige openbare ruimte die wateroverlast, droogte en hittestress tegengaat. Hiervoor zijn verschillende maatregelen nodig. Een daarvan is het inrichten van een waterbergingsgebied aan de Gijzelaar, net ten noorden buiten de bebouwde kom van Oirschot . Orbis is door de gemeente Oirschot, die samen met Waterschap De Dommel initiatiefnemer is van dit project, gevraagd hierbij te ondersteunen.  

Waterberging Gijzelaar

Het doel van het 3,8 hectare grote gebied aan de Gijzelaar is om tijdens hevige regenbuien een groot deel van het overtollige water uit het stedelijk gebied op te vangen om zo wateroverlast te voorkomen. Om het water werkelijk goed te kunnen opvangen en bergen is het nodig om het perceel (deels) te gaan afgraven. De toevoer van het overtollige water uit de bebouwde kom gaat via een huidige watergang. Het profiel van deze watergang wordt zodanig verbreed met een natuurvriendelijke oever, dat het de piekafvoer van een hevige regenbui aan kan zonder dat het overlast veroorzaakt bij aangrenzende percelen. Over de exacte inrichting van het waterbergingsgebied wordt nog nagedacht. Wel is duidelijk de wens om de percelen waar mogelijk een natuurlijke inrichting te geven, passend bij het (cultuurhistorische) landschap en de daarbij horende flora en fauna.   

Het streven is om rond het einde van het jaar de eerste schop in de grond te zetten. Momenteel lopen diverse onderzoeken die bepalend zijn voor de werking en inrichting van het toekomstige waterbergingsgebied. Ook gaan we het gesprek nog aan met omwonenden en andere betrokkenen om tot een gedragen ontwerp te komen en zullen we de nodige vergunningen aanvragen.  

Andere maatregelen

Naast het realiseren van een waterberging aan de Gijzelaar gaat de gemeente Oirschot de komende jaren meer maatregelen uitvoeren om hun openbare ruimte klimaatbestendiger te maken. Onder andere door regenwater af te koppelen van het riool, verharding te vervangen door openbaar groen en het realiseren van meer wadi's en retentievijvers om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden, te bergen en af te voeren. Ook burgers kunnen hun steentje bijdragen door te zorgen dat hun eigen perceel is afgekoppeld van het riool, hemelwater te hergebruiken of op hun perceel te laten infiltreren dan wel te bergen.

Ook al zijn er mensen die van de nood een deugd weten te maken, we hopen dat straks dit soort beelden tot de verleden tijd behoren.