29 NOVEMBER, 2023

Orbis draagt bij aan een sterk landelijk gebied

Loon op Zand
Breda

Waarom een Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak?

Omdat de opgaven in het landelijk gebied complex en urgent zijn. Een transformatie van het landelijk gebied is nodig om deze opgaven aan te pakken. Niet alles kan overal. Er moet worden samengewerkt. We moeten samen nadenken over de juiste plekken voor woningbouw, het opwekken van energie en het realiseren van infrastructuur en bedrijvigheid. Maar ook over een toekomstbestendige agrarische sector die de balans vindt tussen economisch rendabele voedselproductie en een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. 

Met de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak wordt in en bij natuurgebieden met verschillende partners samengewerkt aan de opgaven in het betreffende gebied. Gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, bosgroepen, landgoedeigenaren, BMF en ZLTO zoeken gezamenlijk naar slimme combinaties van oplossingen voor sterkere natuur, voldoende water van een betere kwaliteit, een goede bodem en de toekomst van de landbouw.

Het plangebied van de GGA's is niet beperkt tot de grens van het Natura 2000-gebied of natuurgebied. Er wordt juist ook gekeken naar het zogeheten beïnvloedingsgebied rondom het natuurgebied. Ontwikkelingen in dit gebied hebben namelijk invloed op de opgaven in het natuurgebied, maar maatregelen in het natuurgebied hebben ook effect op de omgeving (denk bijvoorbeeld aan hogere grondwaterstanden).

De Gebiedsgerichte Aanpak is door de provincie Noord-Brabant opgestart rondom zeventien (Natura 2000-) gebieden in de provincie. Zie bijgaand kaartje.

Wat gebeurt er in de GGA's?

In de verschillende GGA-gebieden worden gezamenlijk de uitdagingen en opgaven voor het betreffende gebied gedefinieerd. Hierbij worden de lagenbenadering en het natuurlijke bodem en watersysteem als uitgangspunt genomen om te komen tot een gebiedsanalyse. Hierna wordt samen met de gebiedspartners toegewerkt naar een visie voor het gebied. Deze visie moet uiteindelijk resulteren in uitvoeringsprogramma's of maatregelenpakketten. 

In veel GGA-gebieden wordt nagedacht over een aanpak in deelgebieden. Aanleiding hiervoor is dat de opgaven in de deelgebieden verschillend van aard zijn en er ontwikkelingen spelen en kansen of knelpunten liggen die specifiek zijn voor het deelgebied. Het is interessant om in deze deelgebieden met de inwoners en ondernemers in gesprek te gaan om te komen tot een concreet en uitvoerbaar maatregelenpakket.  

Wat draagt Orbis hieraan bij?

In elke GGA is een gebiedsmanager actief die het proces in het betreffende gebied begeleidt. Orbis biedt hierbij in verschillende GGA's ondersteuning. We maken kaarten voor de verkenning en gebiedsanalyse, schrijven mee aan visie- of koersdocumenten en zijn sparringpartner voor de gebiedsmanager. We bereiden vergaderstukken voor en nemen deel aan de (bestuurlijke) overleggen van de gebiedsteams en adviseren in het organiseren van informatiebijeenkomsten voor inwoners en ondernemers.

In andere gebieden spelen we een rol vanuit een van de gebiedspartners. Zo zijn we vanuit onze opdracht als gebiedsregisseur in landschapspark Pauwels aangehaakt bij de GGA voor de Loonse en Drunense Duinen en participeren we in opdracht van de gemeente Boxtel in de GGA voor de Kampina en Oisterwijkse Vennen. Ook in Oisterwijk ondersteunen we de gemeente hierbij.

Voor meer informatie over de GGA zie de website van de provincie Noord-Brabant.