01 DECEMBER, 2023

Kansen voor landschappelijke elementen inzichtelijk

Het verbeteren van de groen-blauwe dooradering is een middel om de (natuur)kwaliteit van het landschap te verbeteren. Onder groen-blauwe dooradering worden landschappelijke elementen zoals hagen, struikgewas, bomenrijen, poelen en natuurvriendelijke oevers verstaan.

Stichting IJssellandschap beheert grond, landgoederen, boerderijen en woningen rondom Deventer. Ongeveer 60% van de circa 4.500 hectare eigendom wordt in pacht als landbouwgrond uitgegeven. Samen met pachters wil IJssellandschap de komende jaren werken aan het realiseren van 10% groen-blauwe dooradering in het landelijke gebied, een van de opgaven in het Nationaal Programma Landelijke Gebied  (NPLG).

Met de pilot Bedrijfslandschapsplannen heeft Orbis bij 15 pachters inzichtelijk gemaakt waar kansen liggen voor nieuwe landschapselementen en herstel van bestaande elementen. De landschapselementen kunnen worden aangelegd, als er voor aanleg- en langjarig beheer vergoedingen zijn. De financiering hiervoor moet via een gebiedsfonds, zoals Salland Loont, gaan lopen. Hiermee kunnen pachters een marktconforme vergoeding krijgen voor het aanleggen en beheren van de gewenste nieuwe landschapselementen als onderdeel van hun bedrijfsvoering.

Acht kilometer heg

Judith Snepvangers, algemeen directeur IJssellandschap: 'Door samen met onze pachters plannen te maken, komen we tot een realistische invulling van de groen-blauwe dooradering, die aansluit bij de bedrijfsvoering en die passend is in het landschap. Ik ben blij verrast dat deze 15 pachters onder andere ruim 8 kilometer heggen en hagen voorstellen. Dat toont aan dat deze boeren met ons willen investeren in een duurzame groene bedrijfsvoering. We hopen dat overheden en bedrijfsleven, door donaties aan het gebiedsfonds Salland Loont, onze inzet willen ondersteunen en we snel tot uitvoering komen, maar daar twijfel ik niet aan!'

Aan de keukentafel
'Samen met de pachter om tafel om open te bespreken wat er wenselijk en mogelijk is,' zo omschrijft projectleider Lotte Blanken van Orbis de werkwijze om de landschapsplannen te ontwikkelen. Naast het ontwerp met bestaande en nieuwe landschapselementen is er een begroting gemaakt inclusief beheervoorwaarden en vergoedingen per pachter. 'Zo is er zowel voor de pachters een individueel plan als voor IJssellandschap een totaaloverzicht van de kansen die er liggen.' Doordat de kansen inzichtelijk zijn gemaakt kan IJssellandschap de vervolgstap maken om samen met de pachters in 2024 nieuwe landschapselementen te realiseren.

Van plannen naar planten
Orbis stelde voor IJssellandschap en de betrokken 15 pachters de bedrijfslandschapsplannen op. De volgende stap is om in 2024 de eerste nieuwe landschapselementen aan te leggen en de daadwerkelijke groen-blauwe dooradering te realiseren. Orbis is een project- en adviesbureau dat werkt aan de vergroening van Nederland. Dit doen we in stedelijk gebied, landelijk gebied en de natuurgebieden. Orbis werkt volgens het principe 'Een idee (of beleid) is niks waard zonder uitvoering' en geeft zo uitvoering aan beleid en ambities op het vlak van natuur, landschap en klimaatadaptatie.