22 MAART, 2024

Stadsnatuur

Cranendonck actie
Wethouder Oosterhout plant een boom
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: extraImage2 in <b>/var/www/vhosts/orbis.nl/httpdocs/templates_c/c74e31dd8b7acc7bc8b69cc355a716c51fbb329a_0.file.news.tpl.php</b> on line <b>89</b><br />

Gemeenten staan voor de opgave hun steden en dorpen leefbaar te houden, waarbij zij te maken hebben met meerdere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, klimaatadaptatie, bereikbaarheid, fysieke en mentale gezondheid, verlies aan biodiversiteit en behoud en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Orbis kan daarbij helpen met behulp van onze ‘Groenversnellerscan’, in combinatie met effectieve vergroeningsacties.

Groene ruimtes in stad en dorp bieden tal van voordelen. Parken en tuinen fungeren als natuurlijke koelers, absorberen regenwater, dragen bij aan het grondwater en verminderen overstromingsrisico's. Groen in de stad bevordert daarnaast de biodiversiteit. Structuurrijke vegetatie in particuliere tuinen, parken en groene ruimtes vormen een gevarieerd ecosysteem dat verschillende soorten, waaronder insecten, vogels, zoogdieren en amfibieën de belangrijke 3 V’s biedt: voedsel, veiligheid en voortplantingsmogelijkheden. Groene ruimtes dragen bij aan het behoud van lokale biodiversiteit en helpen bedreigde en beschermde soorten die anders zouden verdwijnen bij (verdere) verstedelijking. Tenslotte, en zeker niet onbelangrijk, leidt een groene omgeving ook tot een betere fysieke gezondheid van, creativiteit bij en sociale verbondenheid van mensen, door het bieden van verwondering en ontmoetingsplekken.

Bij gemeenten en inwoners is een groeiend bewustzijn dat een groene omgeving een belangrijk element is bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Orbis helpt hierbij door inzicht te geven in de ecologische situatie in stedelijk gebied en dit te koppelen aan concreet (beleids)advies en uitvoeringsacties:

Groenversnellersscan
De groenversnellerscan van Orbis biedt gemeenten inzicht in welke kansen er liggen om natuur, biodiversiteit en de groene leefomgeving te vergroten en verbeteren. Deze scan bestaat uit deskresearch, gegevensanalyse en veldwerk op het gebied van drie domeinen: fysieke omgeving, beleid en beheer. We gaan o.a. na waar sprake is van zinloze verharding, waar gebrek aan groenstructuren in wijken is en waar tuinen veelal versteend zijn. In een ecologische analyse brengen we de hoeveelheid groen, de ecologische kwaliteit van het groen en de ecologische potenties in kaart.  We gaan na welke kansen voor nieuw beleid en beheer er liggen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van een groennorm bij bouw van nieuwe woningen of een meer ecologisch beheer van de bermen. In een kort en bondig rapport wordt het resultaat van de scan gepresenteerd, waarbij ook aangegeven wordt wat Orbis kan betekenen in het oppakken van gesignaleerde kansen.

Groenversnellen
Op basis van de uitkomsten van de groenversnellerscan kan Orbis direct kansen verzilveren en de gemeente groener kleuren.

Zo heeft Orbis projecten waarbij bewoners de mogelijkheid hebben om kosteloos inheemse landschapselementen aan te schaffen, zoals fruitbomen, struiken en hagen, maar ook om verblijfsobjecten voor vogels, vleermuizen, bijen, vlinders en andere insecten op te hangen. Dit zorgt voor een meer natuurvriendelijke stedelijke omgeving.

Naast concrete acties waaraan bewoners kunnen deelnemen zoals het inleveren van tegels in ruil voor plantjes en het met korting kunnen aanschaffen van een regenton, ontwikkelde Orbis de demotuin. Dat is een mobiele voorbeeldtuin die gedurende een jaar of langer op drukbezochte locaties en evenementen binnen een gemeente geplaatst kan worden. Hier kunnen bewoners inspiratie opdoen voor het natuurlijk, biodivers en klimaatadaptief inrichten van de eigen tuin.

Orbis adviseert, ontwerpt en ondersteunt bij projecten gericht op het (her)ontwerpen van stedelijke gebieden met natuurlijke elementen. Deze bieden hoopvolle perspectieven. Door groene infrastructuren te integreren in de stad, zoals groene daken, ecologische stapstenen, verticale tuinen en stadsbossen, wordt niet alleen de esthetische waarde vergroot, maar wordt ook de veerkracht van steden tegen klimaatverandering versterkt.

Een gevestigd concept is onze 'tuinklimaatcoach', die mensen helpt om hun eigen leefomgeving te vergroenen en aan te passen aan klimaatverandering. De coach brengt een bezoek aan de tuin en biedt bewoners waardevolle begeleiding en advies over het creëren van meer natuurlijke tuin door bijvoorbeeld het gebruik van inheemse planten en verwijderen van verharding. De inzet van tuinklimaatcoaches kan door de professionals van Orbis maar ook met lokale vrijwilligers die door Orbis worden geworven en opgeleid.

Het belang van natuur in stedelijk gebied is evident. Het draagt bij aan klimaatadaptatie, bevordert biodiversiteit, verhoogt de levenskwaliteit van inwoners en creëert veerkrachtigere steden voor de toekomst. Orbis draagt er aan bij met initiatieven, waarbij steden groener kleuren en een harmonieuze relatie tussen de stedelijke omgeving en de natuurlijke wereld bevorderd wordt.

Heb je als gemeente interesse in onze groenversnellerscan en in samenwerking met Orbis? Bel dan naar Marco (06-868 896 13). Mailen naar marco@orbis.nl kan natuurlijk ook altijd!