03 NOVEMBER, 2023

Inzicht in ambitie biedt kansen tot snelle ontwikkeling

kikker
eenden

Meerdere plannen lagen er voor de kreken in West-Brabant. Door de jaren heen zijn er krekenvisies, toekomstvisies, deelgebiedsplannen, watersysteemanalyses, uitvoeringsplannen, ontwikkelingsvisies, enzovoort gemaakt. Hierdoor was niet meer duidelijk welke doelen er precies lagen voor ieder krekenstelsel, wat al gerealiseerd was en welke opgaven resteren.

Wat nodig was om dit inzichtelijk te maken en in welke vorm dat moest was niet meteen duidelijk. Samen met de opdrachtgever, Waterschap Brabantse Delta, hebben we daarom tijdens het proces de stappen naar het einddoel gezet. Gebiedsadviseur Natasja Rijsdijk van het waterschap over de samenwerking: 'Er zijn veel rapporten opgesteld vanuit verschillende beleidskaders. En dat over een periode van zeker 20 jaar. Hoe definieer je dan de resterende opgave? En hoe geef je dit praktisch weer? Orbis heeft in samenwerking met ons hierin een goede modus gevonden. De kreken zijn nu langs dezelfde maatlat gelegd en de restopgave is uniform gedefinieerd'.

Met een inventarisatie en prioritering van alle bestaande stukken brachten we de doelstellingen voor de krekenstelsels duidelijk in kaart. Vervolgens bepaalden we welke doelstellingen de afgelopen jaren behaald zijn en welke restopgave dus nog gerealiseerd moet worden en wanneer.

Het overzicht van deze restopgave is op kaart weergegeven, waardoor nu bij iedere activiteit of ieder project dat raakt aan een van de krekenstelsels snel inzichtelijk is welke opgaven en mogelijke koppelkansen er liggen. Nog voor oplevering van het definitieve product heeft dit overzicht zijn waarde al bewezen.

Natasja Rijsdijk zegt hierover: 'Orbis is het gelukt om uit de stapels met visies, onderzoeken en projecten een restopgaaf te definiëren. De door hen gemaakte kaarten zijn handig om als basis mee te nemen in gesprekken met de omgeving. De kaarten worden gebruikt bij de verdere uitwerking van onder andere Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG), omgevingsvisies en programmering binnen het waterschap'.

Het kreekherstel kan met onze producten niet alleen sneller uitgevoerd worden, het inzicht vergroot ook de kans op uitvoering conform de doelstellingen en daarmee op een zo goed mogelijk functionerend krekenstelsel.