20 AUGUSTUS, 2020

Burgerinitiatieven voor klimaatadaptatie

Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte. Heftige buien leiden tot wateroverlast op straat en in kelders. Hitte zorgt bij kwetsbare personen en in de natuur tot hittestress en droogte leidt tot lage grondwaterstanden, schade en uiteindelijk wellicht tot drinkwaterschaarste. Dit levert risico's op voor onze veiligheid, gezondheid en economie. Daarom heeft de overheid als ambitie gesteld dat heel Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Orbis wil samen met burgers de handen uit de mouwen steken om Brabant klimaatbestendig te maken.

Als samenleving zullen we ons moeten gaan aanpassen om zo de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken. Het groener maken van onze stedelijke gebieden is daarbij een belangrijke oplossing. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van groene tuinen en openbare ruimtes, groene daken, greppels, vijvers en waterdoorlatende verharding. Door waar mogelijk verharding te vervangen door groen en het regenwater niet meer af te voeren via het riool kan regenwater beter infiltreren in de bodem en is er minder overlast bij heftige regenbuien. Ook zorgt het ervoor dat de bodem niet uitdroogt maar water vasthoudt voor in droge periodes. Daarnaast zorgen bomen en planten voor een natuurlijke verkoeling bij warme dagen en verhogen zij de biodiversiteit in het stedelijk gebied.

Orbis ondersteunt diverse Brabantse gemeenten, waterschappen en scholen bij klimaatadaptatie-acties en maatregelen zoals 'Tegel eruit, plant erin', 'Regentonnenactie', 'Groene daken' en 'Groene schoolpleinen'.  Mooie initiatieven die bijdragen aan een klimaatbestendig Brabant. Tijdens deze acties zien we steeds vaker enthousiaste burgers, verenigingen en/of stichtingen met eigen goede ideeën. Vaak ontbreekt het ze aan tijd, kennis en financiële middelen om hiermee werkelijk aan de slag te gaan. Orbis wil dergelijke initiatieven graag het juiste duwtje in de rug geven door ze te helpen hun ideeën vorm te geven en financiële ondersteuning te zoeken. Komende tijd gaan we kijken of we samen met lokale stichtingen, vereniging, inwoners en ondernemers in Brabant aan de slag kunnen met het omzetten van behoeftes en wensen op het gebied van klimaatadaptatie in concrete projecten. Initiatieven die eraan bijdragen dat ons mooie Brabant nog mooier en klimaatbestendig wordt!