25 MEI, 2018

Natuur, landschap en waterberging in de Wouwervallei

De Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen (NLGR) wil graag van de Wouwerbeek en haar beekdal (de Wouwervallei) een natuurgebied maken.

Verschillende partijen willen aanhaken bij de door NLGR gewenste ontwikkelingen. Zo ziet het waterschap kansen voor beekherstel, verminderen van benedenstrooms wateroverlast en droogtebestrijding in het brongebied van de beek. Gemeente Breda ziet kansen voor waterberging in de Wouwervallei wat het waterprobleem bij Bavel en Breda kan verminderen/oplossen. Tevens sluit een natuurlijke inrichting van de Wouwervallei aan bij de ambitie van de gemeente Gilze en Rijen om een gemeentelijke ecologische verbindingszone te realiseren in de Wouwervallei. 

In opdracht van de gemeenten Gilze en Rijen en Breda en waterschap Brabantse Delta en samen met NLGR gaat Orbis komende maanden aan de slag met het uitwerken van een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkelingen van natuur, landschap en waterberging in de Wouwervallei.