ErvenPlus

ErvenPlus

In een erfscan bekijken we wat de mogelijkheden zijn om het erf aantrekkelijker te maken voor diverse erfbewonende soorten.

ErvenPlus

Steun voor erfbewoners

Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Deze dieren zijn afhankelijk van de beplanting, weitjes en gebouwen om voedsel en beschutting te vinden en zich voort te planten. Maar de erven zijn afgelopen decennia steeds ‘netter’ geworden of in gebruik voor stallen, silo’s en landbouwwerktuigen. Ze zijn steeds ongeschikter voor erfbewonende soorten als zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen. Jammer, want deze soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen.

ErvenPlus

Meer biodiversiteit

Binnen het project ErvenPlus investeren gemeenten in Brabant samen met natuurwerkgroepen, ZLTO-afdelingen, Brabants Landschap en Orbis in meer biodiversiteit op de Brabantse erven. Het project wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant en deelnemende gemeenten.

Van erfscan naar erfplan

Erfeigenaren in deelnemende gemeenten kunnen zich aanmelden voor een erfscan, die Orbis uitvoert. In deze erfscan bekijken we wat de mogelijkheden zijn om het erf aantrekkelijker te maken voor erfbewonende soorten. Aansluitend maken we een erfplan, waarin we de maatregelen (hoofdzakelijk beplanting en nestkasten) uitwerken. Na akkoord van de erfeigenaar worden de maatregelen kosteloos beschikbaar gesteld. Orbis organiseert ook de levering van het plantmateriaal.