Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones

In Brabant moet vóór 2027 nog ca. 700 kilometer ecologische verbindingszones gerealiseerd worden.

Ecologische verbindingszones

Versnipperde natuur

Natuur in Nederland is in de loop der jaren steeds meer versnipperd door bebouwing, infrastructuur en intensieve landbouw. Het ontbreken van verbindingen heeft veel impact op de Brabantse natuur. Het van oudsher gevarieerde landschap staat onder druk en de leefgebieden van allerlei dier- en plantensoorten zijn vaak (te) klein geworden. De overlevingskans van deze soorten neemt af en soorten kunnen zelfs helemaal verdwijnen uit de Brabantse natuur.

Ecologische verbindingszones

Natuurgebieden verbinden

Ecologische verbindingszones (evz’s) hebben als doel om bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als (tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied. Daarmee zijn ze essentieel voor het behoud van de Brabantse natuur. In Brabant moet vóór 2027 nog ca. 700 kilometer ecologische verbindingszones gerealiseerd worden.

Ontwikkelen van evz’s

Het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) geeft subsidie op de realisatie van evz’s. Realisatie van evz’s is een opgave voor gemeenten en waterschappen. Ook particuliere grondeigenaren met op hun grond een doelstelling voor een evz, kunnen subsidie krijgen. Orbis ondersteunt gemeenten, waterschappen en particulieren bij het ontwikkelen van evz’s. Als projectleider kunnen wij het gehele traject oppakken om te komen tot de realisatie van een evz en concrete producten uitwerken als:

  • Inrichting- en beplantingsplannen
  • Subsidieaanvragen
  • Vergunningsaanvragen