22 APRIL, 2022

Mooie opdracht voor TenneT

TenneT
tennet

Soms kunnen grote (infrastructurele) projecten zoals de aanleg van wegen, waterwegen, bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken leiden tot bomenkap of vernietiging van landschapselementen en leefgebieden van dier- en plantensoorten. In Nederland is bij wet geregeld dat er maatregelen getroffen moeten worden om het verlies aan (beschermde) natuur te herstellen. Dan spreken we over natuurcompensatie. Natuurcompensatie is een maatregel die genomen wordt om het verlies aan beschermde natuur te herstellen. Dit kan door onder andere het verbeteren van de bestaande leefgebieden van planten- en diersoorten of door het verwerven, inrichten en op lange termijn beheren van nieuwe gebieden.

Wanneer een ingreep in het landschap een nadelig effect heeft op het landschap of de woonomgeving dan dient het effect te worden verzacht. Dan is er sprake van mitigerende maatregelen. Het mitigeren van effecten op het landschap gebeurt door het aanbrengen van nieuwe beplanting, het wijzigen van bestaande beplanting en/of het versterken van de bestaande landschapsstructuur of elementen daarvan.

Een voorbeeld van een ruimtelijke ingreep met een effect op natuur en landschap is de aanleg van een kilometerslang tracé van hoogspanningsmasten. TenneT werkt aan een nieuwe hoogspanningslijn tussen Rilland (provincie Zeeland) en Tilburg (provincie Noord-Brabant). Het tracé doorkruist een aantal gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk en overige bospercelen. TenneT liet onderzoeken in hoeverre dit natuurverlies compensatie plichtig is en op welke locaties mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.

Met inzicht in de compensatieopgave heeft TenneT een landschapsplan laten uitwerken. In dit plan worden inrichtingsmaatregelen voorgesteld die noodzakelijk zijn voor een goede inpassing van deze nieuwe hoogspanningsverbinding in het landschap en daarmee voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid ervan. Doel van deze maatregelen is de effecten van de nieuwe hoogspanningsverbinding te mitigeren en te compenseren. Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd tenzij bij de nadere uitwerking en bespreking met de omgeving een beter alternatief wordt gevonden.

En hier komt Orbis in beeld. TenneT vroeg Orbis de haalbaarheid van te treffen maatregelen te onderzoeken; in eerste instantie voor het tracédeel ten noorden van 's Gravenmoer in gemeente Dongen. Dat betekent onder andere dat Orbis in gesprek gaat met de gemeente, het waterschap en particuliere grondeigenaren, om te kijken of ze hun grond beschikbaar willen stellen voor de inpassingsmaatregelen en onder welke voorwaarden ze dat willen doen. We maken een rapportage van de uitkomsten van deze gesprekken en brengen advies uit over eventuele alternatieven indien blijkt dat realisatie van de beoogde maatregel niet mogelijk is in dit gebied.

De inpassingsmaatregelen die in dit gebied worden voorgesteld zijn het aanplanten van elzenhagen, het planten van bomen of boomgroepen en het creëren van enkele levende sloten door het verbreden van bestaande sloten. Naast het feit dat er natuur wordt ontwikkeld, zijn deze maatregelen erop gericht om de masten zoveel mogelijk uit het zicht te nemen van de bewoners in 's Gravenmoer.

Wil je meer weten over het project van TenneT? Neem dan eens een kijkje op de projectwebsite