26 AUGUSTUS, 2021

Van enkele maanden tot jaren.. aan de slag in de Biesbosch

Biesbosch kreken
Recreatie Biesbosch
Luchtfoto Biesbosch
Luchtfoto Biesbosch

Begin 2019 schreef Eefje op onze website over haar eerste opdracht voor Orbis. Ze ging voor enkele maanden bij de gemeente Drimmelen aan de slag als contactambtenaar voor het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Enkele maanden werden jaren, want ze is nog steeds in de Biesbosch aan het werk voor de gemeente Drimmelen. Er is veel gebeurd in deze periode. Ze neemt jullie mee..  

Begin 2019 stonden we met de gemeenten rond de Biesbosch (gemeente Altena, Dordrecht en Drimmelen) voor een enorme opgave. De gemeenten werkten op dat moment samen in het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Deze samenwerking was gebaseerd op een Gemeenschappelijke Regeling, een wettelijk vastgelegde vorm van samenwerken voor overheden. De kosten voor het Parkschap bleven echter stijgen en de samenwerking leverde, in elk geval voor de gemeente Drimmelen, te weinig op.

Met de drie gemeenten, het Parkschap en Staatsbosbeheer (als grondeigenaar van de Biesbosch) gingen we in gesprek over de toekomst. Besloten werd de Gemeenschappelijke Regeling en daarmee het Parkschap, op te heffen. Dat was natuurlijk niet zomaar geregeld. Het Parkschap kon hierover niet alleen besluiten. Ook de colleges en raden van de deelnemende gemeenten moesten hierover een besluit nemen. Hierop volgend moest de organisatie van het Parkschap geliquideerd worden met alle hierbij behorende juridische en financiële consequenties. In de zomer van 2020 hebben alle partijen het besluit genomen om met ingang van 1 januari 2021 het Parkschap op te heffen.

Ondertussen spraken we natuurlijk ook met elkaar over de toekomstige samenwerking. Dat er in een natuurgebied zoals de Biesbosch moet worden samengewerkt stond en staat vast. Duidelijk was voor Staatsbosbeheer en de drie betrokken gemeenten (Altena, Dordrecht en Drimmelen) dat er meer gelijkwaardigheid moet komen en dat er meer partijen (grondeigenaren, ondernemers, belangenorganisaties, watersportverenigingen, vrijwilligers, andere gebruikers, inwoners) betrokken moeten worden. We gingen daarom bouwen aan een netwerksamenwerking waarin alle partijen uit het gebied eigen verantwoordelijkheden krijgen.

Als onderdeel van de netwerksamenwerking is een samenwerkingsovereenkomst tot stand gekomen waarin de afspraken tussen Staatsbosbeheer en de drie gemeenten zijn vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld dat we zorgen voor eenduidige regelgeving in het gebied en dat we ons gezamenlijk inzetten voor marketingcommunicatie. In de samenwerkingsovereenkomst is ook vastgelegd dat we gezamenlijk een visie opstellen op basis waarvan we in het gebied met het hele netwerk samenwerken. We stellen een Biesboschregisseur aan die zorgt voor het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma op basis van de bovengenoemde visie. De Biesboschregisseur gaat echter ook bouwen aan het netwerk en functioneert daarbij als verbinder tussen alle partijen.

De Biesboschregisseur is in februari 2021 aan de slag gegaan. Samen met haar bouwen we nu aan de netwerksamenwerking. Het is een behoorlijke uitdaging om alle partijen te betrekken en de juiste rol en verantwoordelijkheid te geven. Dat vraagt om veel overleg en afstemming. Partijen moeten vertrouwen krijgen in elkaar en verantwoordelijkheid nemen om ook daadwerkelijk in het gebied aan de slag te gaan.

Alhoewel het project niet direct bijdraagt aan de groenversnelling van Brabant, ben ik trots dat ik heb bijgedragen aan de transitie naar de nieuwe netwerksamenwerking. Voor alle betrokken partijen staan de natuurwaarden in de Biesbosch voorop. Alleen door samen te werken kan in het gebied de balans gevonden worden tussen natuur en recreatie en blijft het gebied behouden voor de toekomst. Het gaat de goede kant op en ik voorzie een mooie toekomst voor de Biesbosch!